Voorzitter Raad van Commissarissen

Publicatiedatum: 24-04-2019

Vanwege het verlopen van de maximale zittingsduur van de huidige voorzitter gaat Elan Wonen op zoek naar een nieuwe

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Elan Wonen is een ondernemende woningcorporatie die zo’n 7.000 woningen beheert in Haarlem en Heemstede. Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast te maken hebt met fysieke of psychische beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer in Nederland bent. Voor deze grote en diverse groep mensen bouwen en beheren wij sociale huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden en behoeften. Zo vergroten wij hun kans op het vinden van een geschikte woning in Haarlem of Heemstede. Daar zijn we trots op en daarvoor zetten we zich iedere dag met veel plezier en energie in. Wij bouwen, innoveren, nemen beredeneerde risico’s, zijn actief in diverse netwerken en hebben een gezonde bedrijfsvoering. 

Speerpunten

Elan Wonen heeft de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd voor de komende jaren:

 • Elan Wonen bouwt: wij investeren voornamelijk in nieuwbouw van compacte woningen met een lage huurprijs, zodat mensen die een sociale huurwoning zoeken sneller een geschikte woning kunnen vinden. 
 • Elan Wonen geeft thuis: wij komen onze afspraken na en maken onze beloftes waar. Wij luisteren goed naar de wensen, behoeften en ervaringen van onze huurders zodat we hoogwaardige diensten leveren die door huurders worden gewaardeerd. 
 • Elan Wonen werkt samen: wij nemen het initiatief om nieuwe of intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle partijen die op enige manier kunnen bijdragen aan onze doelstellingen.

Bij elk van deze speerpunten besteden wij in het bijzonder aandacht aan senioren en mensen die zorg aan huis nodig hebben. 

Vanwege het verlopen van de maximale zittingsduur van de voorzitter van de Raad van Commissarissen gaat Elan Wonen op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gelijktijdig wordt ook een nieuw lid van de RvC gezocht. 

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) van Elan Wonen oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Elan Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. 

De RvC van Elan Wonen bestaat uit vijf leden. Binnen de RvC functioneren twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015. 

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Er wordt derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties (zie bijlage 2). Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden (zie bijlage 3). 

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helicopterview, naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Het RvC reglement Elan Wonen is van toepassing. 

Functie eisen

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is Elan Wonen op zoek naar een stevige, innovatieve en verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring, met ingang van 1 januari 2020. Naast de rol van voorzitter zal hij of zij ook onderdeel uitmaken van de remuneratiecommissie. De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvC. Daarnaast zorgt of ziet de voorzitter erop toe dat:

 • de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 • de RvC als team goed kan functioneren; alle leden van de RvC zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid;
 • contacten tussen de RvC en bestuur, ondernemingsraad, (vertegenwoordigers van) bewoners en andere belanghouders goed verlopen;
 • commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 • de leden van het bestuur en RvC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren.

De voorzitter beschikt over de volgende inhoudelijke achtergrond en competenties: 

 • U heeft bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke functie.
 • Tevens heeft u ervaring als toezichthouder, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een RvC of RvT.
 • U heeft een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting.
 • U heeft affiniteit met (sociaal) vastgoed, duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de energietransitie. 
 • U beschikt over deskundigheid om de volkshuisvestelijke opgave te verbinden met de duurzaamheidsopgave. 
 • U heeft ervaring met c.q. gevoel voor publiek-private samenwerkingen. 
 • U heeft kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties. 
 • U heeft zicht en kennis op governancevraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder. 
 • U weet als voorzitter hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en bent in staat discussies te kaderen. 
 • U beschikt over een sociale antenne en heeft gevoel voor intermenselijke relaties.
 • U bent flexibel en beschikt over voldoende tijd om de functie van voorzitter gedegen invulling te geven. 
 • U heeft gevoel voor omgevingsfactoren, bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie.
 • Last but not least, u kunt uw zakelijkheid en slagvaardigheid combineren met een dosis humor. 
 • Binding met het primaire werkgebied van Elan Wonen is een pre. 

Aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. 

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk woensdag 8 mei a.s.

PublicSpirit maakt een voorselectie en zal de resultaten medio juni presenteren aan de selectiecommissie van Elan Wonen. De eerste en tweede selectieronde vinden in de 2e helft van juni plaats. Zodra de data definitief zijn vastgesteld, zullen deze in dit functieprofiel worden vermeld.

Uw sollicitatie kunt u indienen via de website publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6767.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. 

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

DIRECT SOLLICITEREN

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden